HunterCarHire.com

งานออกแบบเว็บไซต์ และ เว็บโฮสติ้งโดย i3tree.com

ทดสอบประสิทธิ์ภาพของเว็บไซต์

ด้วย loadimpact.com

ผลการทดสอบ: เว็บไซต์ใช้เวลาตอบสนองน้อยลง เมื่อมีปริมาณผู้เข้าชมที่มากขึ้น
24 คนต่อวินาที ใช้เวลาตอบสนองอยู่ที่ 29ms