งานออกแบบเว็บไซต์ และเว็บโฮสติ้ง โดย i3tree.com

HuaHinTaxiChaam.com

ทดสอบประสิทธิ์ภาพของเว็บไซต์

ด้วย loadimpact.com

ผลการทดสอบ: เว็บไซต์ใช้เวลาตอบสนองน้อยลง เมื่อมีปริมาณผู้เข้าชมที่มากขึ้น
24 คนต่อวินาที ใช้เวลาตอบสนองอยู่ที่ 73ms หรือ 1/13 วินาที